تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۵www.Diarunadiar.com
· اخراج دو نفر از كومله و پيوستن يكي از آنها به حزب دمكرات
اقدام به تير اندازي نموده بودند، از گروهك اخراج گرديده اند

دو نفر از عناصر كومله جناح مهتدي كه در آستانه برگزاري انتخابات كنگره پانزدهم به علت شرب خمر و درگيري با هدف برهم زدن آرامش در مقر گروهك، اقدام به تير اندازي نموده بودند، از گروهك اخراج گرديده اند.

در اين درگيري و تيراندازي كه ميان فرزاد صوفي و افشين (افشين گرگه) به وجود آمد، افشين مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در بيمارستاني در شهر سليمانيه بستري گرديد.  فرزاد صوفي  پس از اخراج به حزب  دمكرات ملحق شده است. این روند مورد اعتراض کومله قرار گرفته است.